Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, zwane dalej SITK jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym o charakterze twórczo-zawodowym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem polskich inżynierów i techników wszystkich specjalności o cechach niezarobkowych, działających na rzecz komunikacji, a przede wszystkim dla dobra swoich członków.

Cele SITK i sposoby ich realizacji:
 1. Działalność:
  1. naukowo - techniczną,
  2. informacyjną,
  3. kulturalną,
  4. na rzecz rozwoju transportu,
  5. na rzecz ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców.
 2. Prace dla dobra członków, w szczególności:
  1. umacnianie środowiska technicznego transportu i utrwalanie poczucia więzi zawodowej,
  2. wypracowywanie i utrzymanie wysokiej rangi zawodowej inżynierów i techników transportu oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej,
  3. pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień,
  4. reprezentowanie i ochronę interesów członków,
  5. popularyzowanie twórców techniki transportowej.
 3. Prace na rzecz postępu i rozwoju transportu, przede wszystkim:
  1. rozpatrywanie zagadnień naukowo - technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu i formułowanie opinii, postulatów i wniosków wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu,
  2. szerzenie wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.
 4. Wyrażanie opinii i wnoszenie postulatów do władz w sprawach dotyczących problematyki transportu.
 5. Kultywowanie historii techniki transportowej.
 6. Inną działalność, zwartą w wymienionych celach, ustalaną przez Zarząd Krajowy.