Publikacje członków Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej
w czasopismach wydawanych przez SITK RP:
- 24 artykuły w "Drogownictwie",
- 5 artykułów w "Transporcie Miejskim i Regionalnym",
- 3 artykuły w "Przeglądzie Komunikacyjnym",


1.          Ziółkowski R.:
Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach w Białymstoku.
Przegląd Komunikacyjny, 8/2013, s. 18-21

2.          Gardziejczyk W., Gierasimiuk P., Motylewicz M.,:
Nawierzchnie o obniżonej hałaśliwości na polskich drogach - wyniki badań hałasu toczenia pojazdów samochodowych.
Drogownictwo, 12/2012, s. 387-392

3.          Motylewicz M., Gardziejczyk W.:
Badanie i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach z wsypą centralną na przykładzie Białegostoku.
Transport Miejski i Regionalny, 10/2012, str. 8-15

4.          Ziółkowski R.:
Wpływ środków uspokojenia ruchu na prędkość pojazdów w warunkach miejskich.
Przegląd Komunikacyjny, 4/2012, s. 24-30

5.          Ziółkowski R.:
Analiza wpływu ukształtowania geometrycznego dróg i ich dostępności na bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie podlaskim.
Przegląd Komunikacyjny, 7-8/2011, s. 58-63

6.          Gardziejczyk W., Wasilewska M.:
Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw o różnym wskaźniku PSV.
Drogownictwo, 9/2010, s. 305-309

7.          Gardziejczyk W., Oksztulska M.:
Hałas w otoczeniu budowanych i modernizowanych dróg.
Drogownictwo, 11/2009, s. 366-370

8.          Gardziejczyk W., Wasilewska M.:
Ocena odporności kruszyw na polerowanie w zależności od jego uziarnienia i czasu trwania procesu polerowania.
Drogownictwo, 9/2009, s. 302-305

9.          Ziółkowski R.:
Wpływ starzenia na zmianę właściwości lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem plastomeru EVA.
Drogownictwo, 6/2009, s. 202-205

10.       Gardziejczyk W.:
Hałaśliwość nawierzchni drogowych - propozycja klasyfikacji.
Drogownictwo, 12/2008, s. 426-431

11.       Gardziejczyk W., Wasilewska M., Boratyński J.:
Badanie odporności na polerowanie kruszyw drogowych - uwagi i praktyczne wskazówki.
Drogownictwo, 6/2006, s. 195-200

12.       Zabielska-Adamska K.:
Wpływ dodatku cementu na zagęszczenie popiołu lotnego.
Drogownictwo, 3/2006, s. 109-112

13.       Gardziejczyk W., Wasilewska M.:
Kruszywa drogowe do warstw ścieralnych w świetle ich odporności na polerowanie.
Drogownictwo, 11/2005, s. 335-341

14.       Gardziejczyk W.:
Nawierzchnie kostkowe - problem hałasu toczenia pojazdów samochodowych.
Transport Miejski, 1/2004, s. 17-23

15.       Gardziejczyk W., Wasilewska M.:
Wpływ kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych.
Drogownictwo, 11/2003, s. 347-353

16.       Gardziejczyk W.:
Hałas w otoczeniu ulic w zależności od charakterystyki nawierzchni.
Transport Miejski, 11/2003, s. 16-21

17.       Radziszewski P., Plewa A.:
Wpływ czasu wygrzewania asfaltu modyfikowanego miałem gumowym na jego właściwości lepkosprężyste.
Drogownictwo, 3/2003, s. 86-89

18.       Gardziejczyk W.:
Nawierzchnie z betonu cementowego - czy muszą być nawierzchniami "głośnymi"?
Drogownictwo, 5/2000, s. 132-137

19.       Gardziejczyk W.:
Hałaśliwość nawierzchni drogowych.
Drogownictwo, 10/1995, s. 280-284

20.       Gardziejczyk W.:
Problem hałasu w planowaniu organizacji ruchu i układów komunikacyjnych miast.
Transport Miejski, 7-8/1995, s. 34-37

21.       Gardziejczyk W.:
Hałas drogowy - powstawanie i możliwości ograniczenia jego emisji.
Transport Miejski, 11/1993, s. 8-10

22.       Gardziejczyk W., Radziszewski P., Steckiewicz R.:
Przypadek niszczenia nawierzchni ulicy w wyniku błędnego wykonania kanałów.
Drogownictwo, 9/1992, s. 206-208

23.       Gardziejczyk W.:
Model układu dróg gminnych w województwach rolniczych.
Drogownictwo, 3/1992, s. 56-59

24.       Gardziejczyk W.:
Metoda określania układu uzupełniających dróg wojewódzkich w województwach rolniczych.
Drogownictwo, 1/1992, s. 12-15

25.       Gardziejczyk W.:
Charakterystyka gminnych układów drogowych w województwach rolniczych.
Drogownictwo, 11-12/1991 s. 207-211

26.       Gardziejczyk W.:
Wyznaczanie optymalnego układu głównych dróg wojewódzkich - przykład.
Drogownictwo, 11-12/1990, s. 246-249

27.       Gardziejczyk W.:
Czynniki wpływające na układ głównych dróg wojewódzkich.
Drogownictwo, 10/1990, s. 207-211

28.       Gardziejczyk W.:
Określenie optymalnego układu głównych dróg wojewódzkich na obszarach rolniczych.
Drogownictwo, 9/1990, s. 184-187

29.       Kierus-Gogacz B.:
Analiza harmoniczna zmian stanu równości nawierzchni bitumicznych.
Drogownictwo, 12/1986, s. 268-273

30.       Kierus-Gogacz B.:
Czynniki wpływające na wzajemne oddziaływania nawierzchni i pojazdu.
Drogownictwo, 12/1985, s. 330-332

31.       Godlewski M., Kierus-Gogacz B., Szypcio Z.:
Badania ugięć nawierzchni bitumicznych w temperaturach bliskich 0 C.
Drogownictwo, 6/1985, s. 145-147

32.       Kierus-Gogacz B.:
Podbudowy z kruszywa otaczanego emulsją w Irlandii.
Drogownictwo, 4/1985, s. 111-113